Algemene Voorwaarden

Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman www.kwaliteitsvakman.nl

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Werkingssfeer

II. AFSPRAKEN
Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman
Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
Artikel 8 – Oplevering

IV. BETALING Artikel 9 – Betaling in termijnen
Artikel 10 – Eindafrekening
Artikel 11 – Opschorting van de betaling
Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie

VI. GESCHILLEN (tussen consument die handelt als particulier en vakman)
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website "www.ckstucadoors.nl".

Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van het hieronder vermelde. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

ONVOLLEDIG
Ondanks de constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

RECHTEN
C&K Stucadoors behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek­king tot alle op of via deze website aangebo­den informatie, waaronder mede begrepen tekst, logo’s en foto’s.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen enkel geval is C&K Stucadoors aan­sprakelijk ten aanzien van directe en / of indirecte, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot: Defecten, virussen of overige onvol­komenheden aan apparatuur en soft­ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien C&K Stucadoors op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van derge­lijke schade.

COPYRIGHTS
Copyrights informatie, gepubliceerde informatie mag niet integraal door derden worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C&K Stucadoors. Gedeeltelijke overname van informatie of delen daarvan bij wijze van nieuwsgaring is toegestaan, mits daarbij de bron van de informatie duidelijk wordt vermeld.

HYPERLINKS
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van C&K Stucadoors. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door C&K Stucadoors wordt aanbevolen. Het gebruik van derge­lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

TOEGANKELIJKHEID
Hoewel C&K Stucadoors er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kan C&K Stucadoors geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat zijn website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

VERSTORING WEBSITE
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
VRAGEN?
Vragen en of klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden aan C&K Stucadoors te Geldrop.

C&K Stucadoors